byPatka

408 tekstów – auto­rem jest by­Pat­ka.

Dro­ga krzyżowa- je­dyne co przychodzi mi do głowy, by opi­sać życie tej de­likat­nej, młodej i pięknej kobiety 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 kwietnia 2018, 16:22

Leżała na strychu w za­pom­nianym kącie, pok­ry­ta kurzem skrzyn­ka, a w niej....
....mo­je za­pom­niane marzenie.


Pa­miętaj­cie by nie re­zyg­no­wać z marzeń. Ja po la­tach od no­wa zaczy­nam tworzyć. Te­raz star­sza i mądrzej­szy skończę mo­je dru­gie dziec­ko - mo­ja powieść 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 marca 2018, 00:07

Mam wszys­tko. Mam piękne błękit­ne oczy i małe rączki, na które pat­rzeć mogę godzi­nami. Mam dziec­ko. Mam wszystko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 stycznia 2018, 00:33

Mówisz in­nym, że Cię to nie in­te­resu­je lecz w głębi duszy bo­li gdy ktoś blis­ki wbi­ja nóż w plecy 

myśl • 3 października 2017, 21:42

Moim aniołem bądź każdej no­cy, pozwól mi siebie czuć jak tej pier­wszej no­cy


....
Dla dziad­ka [*] 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 listopada 2015, 07:01

Człowiek cze­ka na coś długie la­ta, a za­miast te­go dos­ta­je bo­les­ne­go ko­pa w dupe... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 października 2015, 11:11

Od­bi­ja mi się już tą mo­noto­nią dni .... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 października 2015, 19:30

Zaczy­nasz wątpić w szczęście, gdy in­nym marze­nia się spełniają, a Ciebie omijają. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 października 2015, 12:47

Żeg­nając się ze światem prze­mieniła się w piękne­go mo­tyla niosące­go po­cie­sze­nie dla płaczących przy jej gro­bie członków rodzi­ny. Tym sa­mym chciała dać znać, że na­dal jest szczęśliwa.
.................................................
ku pa­mięci babci 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 czerwca 2015, 15:18

Nie czuję Cię cho­ciaż jes­teś ciągle przy mnie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 maja 2015, 20:14
byPatka

Wyznaję jedną jedyną zasadę: Walczyć!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 kwietnia 2018, 16:22byPatka do­dał no­wy tek­st Droga krzyżowa-je­dyne co przychodzi [...]

8 marca 2018, 10:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Leżała na strychu w [...]

8 marca 2018, 00:07byPatka do­dał no­wy tek­st Leżała na strychu w [...]

28 stycznia 2018, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Mam wszys­tko. Mam piękne [...]

28 stycznia 2018, 00:33byPatka do­dał no­wy tek­st Mam wszys­tko. Mam piękne [...]

3 października 2017, 22:55William sko­men­to­wał tek­st Mówisz in­nym, że Cię [...]

3 października 2017, 21:42byPatka do­dał no­wy tek­st Mówisz in­nym, że Cię [...]

12 listopada 2015, 07:01byPatka do­dał no­wy tek­st Moim aniołem bądź każdej [...]

19 października 2015, 23:18MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Człowiek cze­ka na coś [...]

14 października 2015, 06:58byPatka sko­men­to­wał tek­st Człowiek cze­ka na coś [...]